eksperCI z zakresu zamówień publicznych

Piotr Pieprzyca i zespół 

 

PIOTR PIEPRZYCA - SZEF DZIAŁU

Od 2002 roku zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zamówień publicznych. Pierwsze lata związany z sektorem samorządowym, z którym do dziś pracuje. W latach 2004-2007 arbiter na liście prowadzonej przez Prezesa UZP.

Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Publicznych. Od 2006 roku w ramach prowadzonej działalności gospodarczej PROZAM Piotr Pieprzyca współpracuje z zamawiającymi i wykonawcami. Pełnomocnik Zamawiających i Wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Prelegent na największych konferencjach z zakresu zamówień publicznych, prowadzi szkolenia otwarte i dedykowane, autor wielu publikacji branżowych dotyczących zamówień publicznych. Na co dzień miłośnik sportu i dobrego jedzenia.
Kontakt:
pieprzyca @ prozam.pl

JUSTYNA OŚLISLOK - EKSPERT

Wieloletni praktyk. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Zamówień Publicznych. Specjalizuje się w postępowaniach dofinasowanych ze środków Unii Europejskiej zarówno tych prowadzonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych jak również tych prowadzonych na podstawie Wytycznych (zasada konkurencyjności).

Na co dzień zajmuje się także opiniowaniem wszelkiego rodzaju zagadnień związanych ze stosowaniem lub interpretacją ustawy Prawo zamówień publicznych i Wytycznych oraz bieżącym doradztwem prawnym w tym zakresie.

Reprezentuje Zamawiających i Wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą, a ponadto w zakresie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej jest autorką skutecznej polemiki z wynikami kontroli (zastrzeżeń do informacji pokontrolnych).

Kontakt:

tychy @ prozam.pl

PATRYCJA KURCZAB - EKSPERT

Praktyk, z zamówieniami publicznymi związana od 2007 roku. Absolwentka Podyplomowych Studiów z zakresu Zamówień Publicznych. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań na roboty budowane niezależnie od ich wartości i źródła dofinansowania, w tym również zamówień o wysokim stopniu skomplikowania, dla których przed wszczęciem właściwie jest przeprowadzenie dialogu technicznego. Doskonale odnajduje się w skomplikowanych konstrukcjach warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej. Skrupulatnie oceni skutki ich zastosowania w postępowaniu.

Posiada również bardzo duże doświadczenie w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne, niezależnie od trybu oraz wartości zamówienia.

W procesie zamówień publicznych doradza zarówno Zamawiającym jak i Wykonawcom.

Kontakt:

tychy @ prozam.pl

MARTA WALTER - EKSPERT

Absolwentka Podyplomowych Studiów z zakresu Zamówień Publicznych. Z zamówieniami publicznymi związana od 2001 roku. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących szeroko rozumianej tematyki medycznej, w szczególności w zakresie dostaw lub usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Szpitali. Przygotowywała i przeprowadzała dziesiątki postepowań będąc pracownikiem zamawiającego.

Obecnie interesuje się również problematyką wydatkowania środków unijnych, stąd też przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z właściwymi wytycznymi. Do swojej pracy podchodzi bardzo sumiennie, co znajduje uznanie zamawiających.

Kontakt:

tychy @ prozam.pl

eksperCI z PRAWA CYWILNEGO I GOSPODARCZEGO 

Adwokaci i doradcy 

 

MONIKA SAWARSKA - ADWOKAT

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, w tym umów zawieranych w obrocie gospodarczym, prawa spółek, prawa pracy oraz prawa budowlanego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz doktorantka tego Wydziału. Uczestniczka studiów podyplomowych „Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwentka studiów MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z BCC oraz RSM Erasmus University w Rotterdamie. Miłośniczka języków obcych, studentka filologii angielskiej.

 

W okresie od 2004 do 2010 roku związana z kancelarią ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy – jedną z największych w regionie kancelarii adwokatów i radców prawnych. W 2010 r. ukończyła aplikację adwokacką zakończoną egzaminem adwokackim z oceną celującą i rozpoczęła prowadzenie indywidualnej kancelarii adwokackiej, a w roku 2015 założyła spółkę partnerską M&A Sawarska Sornek Adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Katowicach.
Posiada bogate doświadczenie w świadczeniu usług krajowym i zagranicznym podmiotom gospodarczym, działającym w formie spółek prawa handlowego. W ramach obsługi prawnej przedsiębiorców zajmuje się rozwiązywaniem zagadnień prawnych związanych z: prawem spółek, prawem umów gospodarczych oraz prawa pracy.
Od początku swojej pracy zawodowej, ze względu na biegłą znajomość języka angielskiego, zajmuje się również przygotowywaniem umów zawieranych przez polskich przedsiębiorców z kontrahentami zagranicznymi, bądź analizą umów przygotowanych w innych porządkach prawnych. Swoje doświadczenie w relacjach pomiędzy polskimi przedsiębiorcami i kontrahentami zagranicznymi zdobywa również współpracując na bieżąco z zagranicznymi kancelariami prawnymi.

Do najciekawszych projektów prowadzonych w ostatnim czasie przez adwokat Monikę Sawarską należy:
kompleksowa obsługa procesu budowlanego hali produkcyjnej z częścią biurową dla spółki z udziałem kapitału zagranicznego obejmująca:

 • zakup nieruchomości w ramach przetargu;
 • udział w negocjacjach z Wykonawcami i przygotowanie umowy na wykonawstwo;
 • negocjacje i przygotowanie umowy o nadzór inwestorski;
 • bieżący kontakt z Wykonawcą w kwestiach związanych z realizacją umowy;
 • doradztwo i reprezentacja Klienta w sprawach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji;
 • doradztwo i sporządzanie umów związanych z realizacją inwestycji (umowy przyłączeniowe, projektowe, służebność przesyłu itp.);
 • doradztwo i reprezentacja inwestora w czynnościach odbiorowych inwestycji;
 • kompleksowe doradztwo prawne dla Wspólnika w procesie podziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (udział w negocjacjach, analiza dokumentów na wszystkich etapach podziału);
 • zastępstwo prawne w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, w tym dla 2 pracowników wyższego szczebla;
 • przygotowanie dokumentów do rejestracji spółki akcyjnej dla inwestora zagranicznego;
 • doradztwo prawne w sprawie wyceny udziału w spółce komandytowej dla spółki z branży budowlanej.

Znajomość języków obcych: j. angielski (C1), niemiecki (B2), włoski (C1).

Kontakt:
msawarska @ prozam.pl

MICHAŁ ODON KLEKOTKO - ADWOKAT

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w szczególności prawie autorskim oraz w prawie umów. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sądowych sporów cywilnych oraz występowaniu jako obrońca w procesach karnych gospodarczych, a także jako pełnomocnik przed Urzędem Patentowym RP w sprawach o unieważnienie praw wyłącznych. Od 2012 roku stale obsługuje podmioty związane z branżą budowlaną i produkcyjną. 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2011 roku adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

Przez wiele lat ściśle współpracował z kierownikiem Zakładu Własności Intelektualnej przy katedrze prawa cywilnego na Uniwersytecie Śląskim. Autor publikacji z zakresu prawa autorskiego.

Do flagowych projektów prowadzonych w ostatnim czasie przez adwokata Michała Odona Klekotko należą:

 • przygotowanie ze strony inwestora kontraktu na rozbudowę hali produkcyjnej o wartości ponad 20 mln złotych;
 • reprezentacja dużego biura projektowego w procesie dotyczącym praw autorskich do projektu architektonicznego;
 • obrona prezesa zarządu spółki kapitałowej w procesie karnym gospodarczym, gdzie wartość domniemanej szkody przekracza kilkanaście milionów złotych;
 • stała obsługa japońskiego koncernu posiadającego spółkę celową w Polsce z udziałem kapitału zagranicznego;
 • stałe doradztwo w przygotowaniu treści umów dotyczących konkursów na twórcze prace projektowe w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • autor umów o transfer technologii i praw autorskich;
 • reprezentacja międzynarodowego koncernu z branży opakowań w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP w sprawie o unieważnienie patentu.

Kontakt:

mklekotko @ prozam.pl

BARTOSZ KRUPA - ADWOKAT

Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, w tym umów zawieranych w obrocie gospodarczym oraz prawa budowlanego. Ekspert we wdrożeniach RODO. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W latach 2010 - 2017 współpracował z kancelarią ADP Popiołek, Adwokaci i Doradcy – jedną z największych w regionie kancelarii adwokatów i radców prawnych. W 2014 r. ukończył aplikację adwokacką z wynikiem bardzo dobrym i został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.

W tym samym roku rozpoczął prowadzenie indywidualnej kancelarii adwokackiej, a od 2017 r. jest wspólnikiem M&A Sawarska Sornek Adwokaci spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach.

W okresie swojej praktyki zgromadził bogate doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego. Od początku swojej praktyki zajmował się obsługą prawną przedsiębiorstw budowlanych, które w procesie budowlanym występowały zarówno jako inwestorzy, wykonawcy lub podwykonawcy. W ramach obsługi prawej zajmował się również zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem spółek handlowych.

Z uwagi na biegłą znajomość języka angielskiego w ramach pracy zawodowej zajmował się przygotowywaniem oraz opiniowaniem umów zawieranych z kontrahentami zagranicznymi.

Do flagowych projektów prowadzonych w ostatnim czasie przez adwokata Bartosza Krupę należą:

 • kompleksowe wdrożenie dokumentacji związanej z RODO w przedsiębiorstwach z kapitałem krajowym i zagranicznym;
 • stałe doradztwo prawne na rzecz firmy z branży budowlanej (developer i inwestor na rynku nieruchomości);
 • autorstwo wielu umów dotyczących robót budowlanych w systemie "Zaprojektuj i buduj" na potrzeby Zamawiających (jednostek sektora finansów publicznych);
 • autorstwo wielu umów z zakresu prawa nowoczesnych technologii (IT);
 • doradztwo w sprawie związanej z wykonaniem umowy na dostawę specjalistycznego sprzętu zawartej na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • kompleksowe doradztwo prawne dla Inwestora zagranicznego w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej;
 • Doradztwo po stronie Zamawiającego w sprawie odstąpienia od umowy dostawy i budowy urządzenia zawartej w ramach PZP;
 • podział spółki polskiego oddziału kluczowego, międzynarodowego przewoźnika drobnicowego.

Kontakt:

bkrupa @ prozam.pl

MICHAŁ ŁABNO - APLIKANT ADWOKACKI

Specjalista z zakresu prawa spółek, zajmujący się między innymi bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obecnie doktorant tego wydziału, członek Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego, prowadzący zajęcia z zakresu prawa handlowego i tworzenia podmiotów gospodarczych.

Autor publikacji z zakresu prawa gospodarczego w języku polskim oraz angielskim. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

W okresie studiów członek Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Śląskiego oraz wiceprzewodniczący Studenckiego Koła Naukowego Prawa Gospodarczego i Handlowego WPiA UŚ.

W 2016 roku reprezentował Uniwersytet Śląski w International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition w Ljubljanie.

Organizator licznych konferencji oraz szkoleń. W 2018 roku laureat brązowego medalu w Ogólnoświatowym Konkursie na Esej Prawniczy w Dziedzinie Bioróżnorodności, organizowany w ramach COP24.

Od 2018 roku pracownik M&A Sawarska Sornek Adwokaci spółki komandytowej z siedzibą w Katowicach.

Kontakt: 

mlabno @ prozam.pl

DANIEL MARIAK - APLIKANT ADWOKACKI

Absolwent Uniwersytetu Śląskiego Wydziału Prawa i Administracji. Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Od początku kariery zawodowej związany z sądownictwem. Doświadczenie zawodowe w trakcie studiów zdobywał w śląskich kancelariach prawnych, gdzie m. in miał możliwość uczestniczenia przy pracach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Po ukończeniu studiów zatrudniony jako prawnik korporacyjny w podmiocie prowadzącym działalność z zakresu gier hazardowych.

W ramach wykonywanych obowiązków sporządzał i weryfikował umowy handlowe oraz udzielał bieżącego doradztwa prawnego przedsiębiorstwu. Odpowiadał również za tworzenie oraz wdrażanie wewnętrznych procedur zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

W kręgu jego zainteresowań leżą w szczególności zagadnienia związane z prawem cywilnym, prawem pracy, prawem hazardowym oraz ochroną danych osobowych.

Pasjonat rozwoju nowych technologii i ich wpływu na współczesny biznes. Zafascynowany przedsiębiorczością ludzi i podejmowanych przez nich pomysłowych przedsięwzięć w formie start-upów.

Kontakt:

dmariak @ prozam.pl

KAŻDY TEMAT JEST DLA NAS ŁATWY

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE TO:

przetarg nieograniczony

RAŻĄCO NISKA CENA

PODSTAWY WYKLUCZENIA

WARUNKI UDZIAŁU

KRYTERIA WYBORU

PODWYKONAWSTWO

RÓWNOWAŻNOŚĆ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

JEDZ

ODWOŁANIE DO KIO

PRAWO OPCJI

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KONSORCJUM

USŁUGI SPOŁECZNE

WOLNA RĘKA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wiedza

Zasady w zamówieniach

Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych to:

 • zasada równego traktowania wykonawców,
 • zasada bezstronności i obiektywizmu,
 • zasada uczciwej konkurencji,
 • zasada jawności,
 • zasada pisemności postępowania.

„Doradztwo i pomoc ze strony PROZAM […] pozwoliło nam zachować komfort bezpieczeństwa przy przygotowywaniu dokumentacji postępowania, w tym SIWZ wraz z JEDZ oraz przeprowadzenie postępowania z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej ePUAP udostępnionej na miniPortalu […] z pełnym przekonaniem rekomendujemy Piotra Pieprzycę wraz ze współpracownikami jako kompetentnego, solidnego i odpowiedzialnego Partnera […]” . 

—Muzem Zamkowe w Malborku

„Tyski Zakład Usług Komunalnych pragnie zarekomendować PROZAM […] oraz podziękować zwłaszcza Panu Piotrowi Pieprzycy wraz z pracownikami z zespołu Prozam za rzetelne i profesjonalne doradztwo z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy […]. Niewątpliwie dotychczasową współpracę z zespołem Prozam oceniamy bardzo wysoko. Doświadczenie i prezentowany wysoki poziom wiedzy pozwala nam polecić zespół Prozam jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera […]”.

—Tyski Zakład Usług Komunalnych

Pozostańmy w kontakcie

Pisz, dzwoń, jesteśmy dla Ciebie

+48 663 756 641

+48 693 536 540

Niewłaściwe praktyki zamawiających

Niewłaściwe praktyki zamawiających

Czym są niewłaściwe praktyki zamawiających? Tekst Nagłówek   Tekst   Nagłówek   Tekst   Nagłówek   Tekst Nagłówek   Tekst Pozostańmy w kontakcie Pisz, dzwoń, jesteśmy dla Ciebie+48 663 756 641 + 48 693 536 540

6 + 4 =